KHANG HI TRỌNG SINH DƯỠNG THÁI TỬ

VĂN ÁN

Kiếp trước,hắn là thiên cổ nhất đế,cũng không  là  một phụ thân tốt.Hắn đã phế đi Thái tử người mà hắn yêu thương nhất.Sau đó ở Sướng Xuân Viện ôm mối hận đó mà nhắm mắt.Trọng sinh một lần nữa,trở về những năm đầu của Khang Hi ,hắn quyết tâm bù đắp lại những việc làm của kiếp trước,cùng tiểu thái tử hòa hợp.

“Mái hiên Càn Thanh Cung bị hư,làm sao bây giờ?”

“Không sao!Hoàng A Mã sẽ sửa lại.”

“Có người khi dễ ta,làm sao bây giờ?”

“Không sao!Sẽ nói cho Hoàng A Mã biết.”

Đây là câu chuyện cũ về Khang Hi trọng sinh nuôi dưỡng  thái tử ngạo kiều.